Choď na obsah Choď na menu
 


Akatist k svätému Mikulášovi

18. 5. 2018

AKATIST

K SVÄTÉMU

 

MIKULÁŠOVI

 

DIVOTVORCOVI

 

 

 

 

 

 

AKATIST

 

K SVÄTÉMU

MIKULÁŠOVI

DIVOTVORCOVI

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky, i na veky vekov.

(Ak nieto kňaza): Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – kto- rý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života,príď a prebývaj v nás,očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmi- luj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmi- luj sa nad nami.

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmi- luj sa nad nami.

 

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúš- ťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia,

– ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky ve- kov. Ľud: Amen.

 

Kondák 1

Predivný a slávny divotvorca, svätiteľ Mikuláš. Po- čas života si sa páčil Bohu všetkým, čo si konal. Dnes ťa oslavujeme s láskou ako toho, kto neprestáva vy- lievať na svet milosti z drahocenného a nevyčerpateľ- ného mora Božích zázrakov. Ako toho, ktorý odvážne stojí pred Pánom, ťa prosíme, osloboď nás od všet- kých nástrah, aby sme k tebe volali:

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

 

Ikos 1

Podľa prirodzenosti si bol človekom, svätý divo- tvorca Mikuláš, ale dobrým ovocím tvojej duše si sa pripodobnil anjelom. Preto ti všetci spievame:

 

Raduj sa, že si si od detstva čistotu zachoval. Raduj sa, že si sa posvätiť milosťou celkom dal. Raduj sa, že z tvojho počatia rodičia jasali.

Raduj sa, že silou ducha si od detstva oplýval.

 

 

Raduj sa, úrodná záhrada v krajine prísľubu. Raduj sa, kvet, ktorý Boh svojou pravicou zasadil. Raduj sa, úrodná ratolesť Kristovho viniča.

Raduj sa, zázračný, svieži strom v kráľovstve Ježiša.

 

 

Raduj sa, lebo si ľalia z nebeskej záhrady. Raduj sa, lebo si Kristovou vôňou svet naplnil. Raduj sa, lebo vieš utíšiť plačúce stvorenia.

Raduj sa, lebo ty napĺňaš človeka radosťou. Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 2

Pohľad na to, ako sa rozlieva myro tvojho milo- srdenstva, bohomúdry Mikuláš, osvecuje naše duše a telá. Hľadíme na teba ako na toho, z ktorého vyte- ká životodarné myro, lebo z Božej milosti zosielaš na veriacich zázraky ako dážď a napájaš ich, aby spievali Bohu: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 2

V Nicei si spolu so svätými otcami bránil kresťan- skú vieru v Svätú Trojicu. Vyznal si Božieho Syna ako rovného Otcovi, jednopodstatného a jednorodeného, čím si odsúdil nemúdreho Ária. Preto ťa veriaci takto uctievajú:

 

Raduj sa, lebo si pevný stĺp úprimnej zbožnosti. Raduj sa, lebo si bezpečným úkrytom veriacich. Raduj sa, lebo si pevnosťou viery, čo obstojí.

Raduj sa, lebo si príbytok Presvätej Trojice.

 

 

Raduj sa, lebo si hlásal Otca rovného so Synom. Raduj sa, lebo si Ária z koncilu odohnal.

Raduj sa, lebo si krása svätých otcov preslávna. Raduj sa, lebo si dobrý a premúdry v Pánovi.

 

Raduj sa, že tvoje slová sú ohnivé plamene. Raduj sa, že tvoje ovečky dobre sú vedené.

Raduj sa, že pre tvoj príklad sme pevnejší vo viere. Raduj sa, že si nás naučil vzoprieť sa heréze.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák З

Bohonosný otče Mikuláš! Mocou, ktorú ti dal Boh, si utrel každú slzu z tváre tých, ktorí boli ťažko trápe- ní. Kŕmil si hladných, oslobodzoval ľudí z morských hlbín, chorým si podal liek a všemožne si pomáhal tým, ktorí spievali Bohu: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos З

Skutočne, otče Mikuláš, nebo je miesto, kde sa ti patrí spievať oslavnú pieseň. Nie je to zem, lebo kto z ľudí je schopný vyjadriť veľkosť tvojej svätosti? Pre- možení príkladom tvojej lásky ti takto spievame:

 

Raduj sa, obraz pre baránkov a pre ich pastierov. Raduj sa, lebo si očistil vieru od nevery.

Raduj sa, že v tebe bohaté čnosti sú schované. Raduj sa, lebo si prečistá komnata svätyne.

 

Raduj sa, príjemný, žiarivý svietnik, čo nehasne. Raduj sa, svetlo bez poškvrny, zlatisto žiariace. Raduj sa, lebo si dôstojný spoločník anjelov.

Raduj sa, lebo si pre ľudí učiteľ vo viere.

 

 

Raduj sa, pravidlo, čo pravú moc viery dosvedčí. Raduj sa, lebo si obrazom duchovnej nežnosti. Raduj sa, lebo nám pomáhaš bez vášní v tele žiť. Raduj sa, lebo nás nebeskou rosou vieš osviežiť.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 4

Moja myseľ sa zmieta ako v búrke a nemôže pocho- piť, ako sa dajú s dostatočnou úctou a dôstojnosťou osláviť tvoje zázraky, svätý Mikuláš. Nikto ich nemôže zrátať a vymenovať, aj keby sa o to pokúsil mnohými jazykmi. Preto Bohu, ktorý sa v tebe predivne oslávil, túžime s bázňou spievať: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 4

Zvesť o tvojich veľkých zázrakoch, bohomúdry Mikuláš, sa šírila do ďalekých krajín. Boží Duch ťa na krídlach milosti niesol k núdznym, aby si nachádzal postihnutých biedou a rýchlo zachraňoval všetkých, ktorí k tebe volajú:

 

Raduj sa, lebo nás zo smútku k slobode vyvádzaš. Raduj sa, lebo nám milosť za milosťou rozdávaš. Raduj sa, lebo vieš odhaliť ukryté nástrahy.

Raduj sa, lebo ty si mnohé dobrá v nás zasadil.

 

 

Raduj sa, útecha tých, ktorí sa v núdzi zmietajú. Raduj sa, trestajúci tých, čo nástrahy chystajú. Raduj sa, bezodné údolie Pánových zázrakov.

Raduj sa, premocné svedectvo Kristovho zákona.

 

 

Raduj sa, sila a opora tých, ktorí padajú.

Raduj sa, posila tých, ktorí pre pravdu strádajú. Raduj sa, že každé klamstvo sa pri tebe odhalí. Raduj sa, že dielo pravdy sa pri tebe podarí.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 5

Ako hviezda, ktorá ukazuje smer, si sa kedysi zjavil pútnikom na mori, ktorým v búrke hrozila smrť, ak by si im neprišiel na pomoc. Zabránil si vo vyčíňaní démonom, ktorí už lietali nad loďou a chceli ju po- topiť, a vyhnal si ich. Veriacich si naučil, aby Bohu, ktorý ich tvojím prostredníctvom zachránil, spievali: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 5

Bol si veľmi milosrdný k chudobným, svätý Miku- láš. Keď si sa dozvedel, že sa tri dievčatá pre chudobu rozhodli pre nemravný život, tajne si v noci vhodil ich otcovi cez okno tri mešce zlata. Aj samotného otca si ochránil od smrteľného hriechu. Preto od mnohých počúvaš velebenie:

 

Raduj sa, truhlica milosrdenstva a dobroty.

Raduj sa, bezpečný úkryt pre smutných a nešťastných. Raduj sa, pokrm a útecha tých, čo si ťa ctia.

Raduj sa, dostatok chleba pre tých, čo hladní žalostia.

 

 

Raduj sa, bohatstvo od Pána prevšetkých chudobných. Raduj sa, pomoc, čo nemešká s nádejou pre núdznych. Raduj sa, odpoveď pre tých, čo úprimne hľadajú.

Raduj sa, starostlivá ruka pre tých, čo strádajú.

 

 

Raduj sa, pre sestry prečistá záchrana pred hriechom. Raduj sa, úprimný ochranca nebeskej čistoty.

Raduj sa, nádej pre každého, kto je bez nádeje. Raduj sa, útecha človeku, ktorému ťažko je.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 6

Celý svet ťa oslavuje, slávny Mikuláš, ako rýchleho zástancu v trápení, lebo si mnohokrát pomáhal tým, ktorí putovali po zemi, i tým, ktorí sa plavili po mori, upozorňoval si ich na nástrahy, chránil si pred nešťas- tím tých, ktorí spievajú Bohu: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 6

Žiaril si svetlom života, priniesol si oslobode- nie trom veliteľom, ktorí mali byť neprávom zabití, a vzývali ťa, pastier Mikuláš. Vo sne si sa zjavil kráľovi a vyľakal ho tak, že ich prikázal pustiť na slobodu bez ujmy. Preto ti spolu s nimi s vďakou voláme:

 

Raduj sa, lebo rád prídeš na úprimné volanie.

Raduj sa, lebo dáš slobodu tam, kde jej pre smrť niet. Raduj sa, lebo nás chrániš pred jazykom, čo škodí.

Raduj sa, lebo múr hriechu v nás dokážeš rozdrobiť.

 

 

Raduj sa, že ako pavúčiu sieť ničíš klamanie. Raduj sa, že slávne povýšiš pravdivé poznanie. Raduj sa, lebo z pút slobodu prinášaš nevinným. Raduj sa, lebo aj mŕtvych vieš oživiť v Pánovi.

 

Raduj sa, lebo nám zjavuješ pravdivé poklady. Raduj sa, lebo vieš zatemniť nástrahy nepravdy. Raduj sa, že nesieš nevinným od trestu slobodu. Raduj sa, že svetlom života potešíš každého.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 7

Zjavil si sa ako myro ľúbeznej vône, aby si rozohnal nepríjemné pachy herézy. Keď si slúžil ako pastier v meste Myra, celý svet si napĺňal voňavým olejom svojich čností. Odožeň od nás zápach hriechu, ktorý sa protiví Bohu, aby sme mu spievali príjemnú pieseň: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 7

Otec Mikuláš, si pre nás ako nový Noe, ktorý svo- jím riadením rozháňa búrku všetkých krutých bied. Prinášaš Božie stíšenie tým, ktorí ťa velebia:

 

Raduj sa, pokojný prístav pre zmietaných búrkami. Raduj sa, bezpečná ochrana topiacich sa v mori.

Raduj sa, kapitán pútnikov na plavbách po vodách. Raduj sa, lebo si nepokoj zázračne utíšil.

 

Raduj sa, sprievodca zmietaných silnými víchrami. Raduj sa, teplo pre mrznúcich, ochrana pred chladom. Raduj sa, svetlo pre tých, ktorí sú vo tme trápenia.

Raduj sa, svietnik, čo osvetlí temnotu súženia.

 

 

Raduj sa, že z hriechu dvíhaš a slobodu daruješ. Raduj sa, že diabla do hĺbky pekelnej zhadzuješ.

Raduj sa, že s tebou na Božiu milosť sa môžeme spoliehať.

Raduj sa, že s tebou pred Božím hnevom sa niet čo báť. Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 8

Predivný zázrak prejavuje svätá Cirkev tým, ktorí sa k tebe obracajú, svätiteľ Mikuláš, lebo keď prináša- me hoci aj malú modlitbu, dostávame uzdravenie od veľkých bied a chorôb. Po Bohu a Bohorodičke si to ty, na koho sa spoliehame. Vďační za teba spievame Bohu vo viere: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 8

Skutočne si pomocou pre každého v každom čase, svätý Mikuláš. Zhromaždil si všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú. Stal si sa osloboditeľom, živiteľom, lekárom pre každého človeka na zemi. Tým nás povzbudzuješ, aby sme ti spievali:

 

Raduj sa, lebo si prameň, čo chorobu vylieči. Raduj sa, lebo si pomocou pre ťažko trpiacich. Raduj sa, zornica, pre toho, kto v hriechu zablúdil. Raduj sa, nebeská rosa pre páľavou zmorených.

 

Raduj sa, že všetkých zmätených povedieš k poriadku. Raduj sa, že všetkých prosiacich privádzaš k dostatku. Raduj sa, že často odpovieš skôr, ako prosíme.

Raduj sa, že starcom šedivým pridávaš na sile.

 

 

Raduj sa, že k pravde navraciaš tých, čo sú na scestí. Raduj sa, že ničíš zárodky ničivej závisti.

Raduj sa, že verne vysluhuješ Božie tajomstvá. Raduj sa, že vedieš k náprave mravnosti života.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 9

Zástanca náš, Mikuláš, utíš búrku našich bolestí. Požehnaj nás uzdravením, ktoré poteší duše a rozve- selí srdcia tých, ktorí k tebe úprimne volajú o pomoc, na teba sa obracajú a Bohu spievajú: Aleluja!

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 9

Vieme, bohomúdry otče Mikuláš, že bezbožní  a ľahkovážni krasorečníci sú zahanbení pred tebou, lebo si rúhačov Ária a Sabélia, ktorí nesprávne chápali Svätú Trojicu, premohol a nás si upevnil v pravej vie- re. Preto si ťa vážime a spievame:

 

Raduj sa, štít, ktorý nás chráni pre Božie kráľovstvo. Raduj sa, meč, ktorý roztína neprávosť a klamstvo. Raduj sa, premúdry učiteľ Božieho zákona.

Raduj sa, odvážny ničiteľ nesprávnych učení.

 

 

Raduj sa, lebo si rebrík, čo Pán k nebu vyzdvihol. Raduj sa, lebo si plášť, ktorý úbohých prikrýva. Raduj sa, lebo si nemúdrych poučil slovami.

Raduj sa, lebo si lenivých povzbudil čnosťami.

 

 

Raduj sa, veď žiariš nádherou Božieho zákona. Raduj sa, jasný lúč ospravedlnenia od Pána.

Raduj sa, veď svojím učením chrániš od herézy. Raduj sa, veď k nebu vedieš nás do Božej veleby.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 10

V túžbe spasiť svoju dušu si, otče Mikuláš, úplne podrobil svoje telo duchu, najprv mlčaním a bojom s pokušením, potom si k uvažovaniu o Bohu pripojil aj konanie a tak si získal dokonalosť. Preto sa dnes bez strachu rozprávaš s Bohom a anjelmi, a neustále spievaš: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 10

Svätiteľ Mikuláš, si ochranným múrom pre tých, ktorí oslavujú tvoje zázraky, a pre tých, ktorí sa k tebe utiekajú. Preto aj nás, chudobných na čnosti, zachráň od biedy, nástrah a všetkých trápení, aby sme ťa s lás- kou velebili:

 

Raduj sa, lebo nás pred večnou chudobou vystríhaš. Raduj sa, lebo nás nebeským bohatstvom zahŕňaš. Raduj sa, lebo si útechou túžiacich po pravde.

Raduj sa, lebo si nápojom smädných po živote.

 

 

Raduj sa, lebo nás chrániš pred spormi a vojnami. Raduj sa, lebo z nás zhadzuješ otrocké okovy.

Raduj sa, lebo si zástanca v biede a trápení.

Raduj sa, lebo si záchranca vo všetkých nástrahách.

 

 

Raduj sa, lebo si zachránil mnohých od zhynutia. Raduj sa, lebo si zachránil mnohých od prekliatia. Raduj sa, lebo máš záľubu v záchrane hriešnikov. Raduj sa, lebo rád k životu privádzaš kajúcich.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 11

Každou myšlienkou, slovom i skutkom si väčšmi ako všetci ostatní prinášal slávu Presvätej Trojici, otče Mikuláš. Otázky viery si riešil obdivuhodnou skúse- nosťou. Vierou, nádejou a láskou si nás učil spievať Bohu, jedinému v Trojici: Aleluja!

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 11

Hľadíme na teba, Bohom oslávený otče Mikuláš, ako na nehasnúci jasný lúč pre tých, ktorí prebýva- jú v temnote, lebo s anjelskými zbormi sa rozprávaš o nestvorenom trojsvätom Svetle a osvecuješ duše ve- riacich, ktoré ti spievajú:

 

Raduj sa, lebo si svetlo, čo žiaru má od Svätej Trojice. Raduj sa, lebo si úsvitom Slnka, čo nehasne.

Raduj sa, lebo si svieca, čo svetlo má od Pána. Raduj sa, lebo si uhasil bezbožné plamene.

 

Raduj sa, žiarivý hlásateľ pravého učenia. Raduj sa, žiarivý apoštol Nového zákona. Raduj sa, blesk, ktorý spaľuje bludy a herézy.

Raduj sa, hrom, ktorý vyľaká zvodcov a nečestných.

 

 

Raduj sa, premúdry učiteľ pravého poznania. Raduj sa, pokorný nositeľ tajomnej múdrosti.

Raduj sa, odvážny ničiteľ modlárskej úcty k stvoreniu. Raduj sa, poslušný služobník, oddaný Trojici.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký Divotvorca.

 

Кondák 12

Vieme, že ťa Boh obdaril milosťou, preto radost- ne slávime tvoju pamiatku, otče Mikuláš, a s nádejou sa obraciame na tvoj príhovor. Nemožno zrátať tvoje slávne diela. Je ich ako piesku v mori a hviezd na nebi. V údive nad tvojím životom spievame Bohu: Aleluja!

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 

Ikos 12

Oslavujeme tvoje zázraky, všechválny otče Miku- láš. Velebíme ťa, lebo v tebe sa predivne oslávil Boh, slávny vo Svätej Trojici. Aj keby sme ti zložili nespo- čítateľne mnoho hymnov a piesní, nespravili by sme nič, čo by sa vyrovnalo tvojim zázrakom. Pri pohľade na nich k tebe voláme:

 

Raduj sa, nebeského Kráľa a Pána služobník. Raduj sa, večného Božieho oltára spoločník. Raduj sa, pomocník veriacich uprostred trápenia.

Raduj sa, chvála a česť všetkých skutočných kresťanov.

 

 

Raduj sa, lebo máš meno, čo víťazstvu rovná sa. Raduj sa, lebo si nositeľ venca pre víťaza.

Raduj sa, lebo si zrkadlo dobrého konania. Raduj sa, lebo si bezpečím pre tých, čo prosia ťa.

 

Raduj sa, lebo si nádejou tam, kde jej takmer niet. Raduj sa, lebo si pomocou na ceste za spásou.

Raduj sa, lebo nás pred cestou do pekla vystríhaš. Raduj sa, lebo nás k večnému životu sprevádzaš.

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Кondák 13

Presvätý a predivný otče Mikuláš, útecha všetkých trápených. Prijmi našu chválu, aby sme boli zachrá- není od večných múk. Pros Pána, aby sme mu spolu s tebou spievali: Aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja. (Kondák sa spieva trikrát.)

 

 

Ikos 13

Podľa prirodzenosti si bol človekom, svätý divo- tvorca Mikuláš, ale dobrým ovocím tvojej duše si sa pripodobnil anjelom. Preto ti všetci spievame:

 

Raduj sa, že si si od detstva čistotu zachoval. Raduj sa, že si sa posvätiť milosťou celkom dal. Raduj sa, že z tvojho počatia rodičia jasali.

Raduj sa, že silou ducha si od detstva oplýval.

 

 

Raduj sa, úrodná záhrada v krajine prísľubu. Raduj sa, kvet, ktorý Boh svojou pravicou zasadil.

 

Raduj sa, úrodná ratolesť Kristovho viniča.

Raduj sa, zázračný, svieži strom v kráľovstve Ježiša.

 

 

Raduj sa, lebo si ľalia z nebeskej záhrady. Raduj sa, lebo si Kristovou vôňou svet naplnil. Raduj sa, lebo vieš utíšiť plačúce stvorenia.

Raduj sa, lebo ty napĺňaš človeka radosťou. Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

Kondák 1

Predivný a slávny divotvorca, svätiteľ Mikuláš. Po- čas života si sa páčil Bohu všetkým, čo si konal. Dnes ťa oslavujeme s láskou ako toho, kto neprestáva vy- lievať na svet milosti z drahocenného a nevyčerpateľ- ného mora Božích zázrakov. Ako toho, ktorý odvážne stojí pred Pánom, ťa prosíme, osloboď nás od všet- kých nástrah, aby sme k tebe volali:

 

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

 

Modlitba k svätému otcovi Mikulášovi

Ctihodný otec Mikuláš! Pastier a učiteľ všetkých, ktorí k tebe prichádzajú s vierou! Zástanca tých, kto- rí sa k tebe utiekajú a vrúcnou modlitbou ťa prosia o ochranu. Ponáhľaj sa a ochráň Kristovo stádo pred vlkmi, ktorí ho trhajú. Svojimi modlitbami našu kraji- nu i každého človeka v nej ochráň od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpá- du nepriateľa a náhlej smrti. Ako si sa zľutoval nad tromi mužmi vo väzení a zachránil si ich od kráľovho hnevu a trestu smrti, tak sa zmiluj aj nad nami, ktorí mysľou, slovom i skutkom prebývame v tme hriechov. Zachráň nás pred Božím hnevom a večným trestom. Nech nám na tvoj príhovor Pán Ježiš Kris- tus daruje bezhriešny a pokojný život. Nech nie sme odsúdení s tými, čo stoja po Kristovej ľavici, ale do- voľ nám stáť po Božej pravici, aby sme boli uznaní za hodných vojsť do kráľovstva Božej slávy, kde budeme

naveky chváliť a zvelebovať Božie meno.

Ľud: Amen

 

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečis- tej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyr- ského divotvorcu, našich prepodobných a bohonos- ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmi- luje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Kňaz: Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho mi- losťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.