Choď na obsah Choď na menu
 


Oprava chrámu v Sečovskej Poliank

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva
Strana 1 z 5
V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Sídlo verejného obstarávateľa: Námestie Panny Márie Karmelskej 130/1, 09414 Sečovská
Polianka
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Novák, farár
IČO: 31952798
Mobil: +421 907353021
Telefón: +421 574471007
Email: novak.lubo2470@gmail.com
http://www.grkatsp.estranky.sk/
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, KN
register C na liste vlastníctva č. 997, parc. č. 982, KÚ Sečovská Polianka.
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu
45261310-0 Lemovanie plechom
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
Názov zákazky: Výmena krytina a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena existujúcej mäkkej krytiny, laťovanie a montáž novej plechovej
krytiny o týchto minimálnych požiadavkách:
- demontáž starej (mäkkej) strešnej krytiny v rozsahu 1 225 m2.
požiadavky na dodávku novej strešnej krytiny :
- oceľová strešná krytina minimálna hrúbka 0,5 mm, dodávaná v pásoch typu click panel alebo
ekvivalent, efektívna šírka minimálne 475 mm, minimálna výška spoja 32 mm, farebná stupnica RR
alebo ekvivalent, množstvo zinku minimálne 275 g/m2, povrchová úprava typ PURAL matný alebo
ekvivalent, požadovaná technická záruka na oceľovú strešnú krytinu minimálne 30 rokov a
požadovaná estetická záruka na oceľovú strešnú krytinu minimálne 10 rokov. Záruka musí byť
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva
Strana 2 z 5
deklarovaná dodaním záručného listu od výrobcu strešnej krytiny a musí byť dodaný od výrobcu
európsky certifikát kvality.
Množstvo novej oceľovej strešnej krytiny v rozsahu čistej plochy 1225 m2 (potrebné množstvo
krytiny 1320 m2!!!).
Príslušenstvo ku novej strešnej krytine :
- Hrebenáč rovný 2m v rozsahu 52 kusov, zloženie materiálu ako strešná krytina
- Odkvapové lemovanie 2m v rozsahu 62 kusov , zloženie materiálu ako strešná krytina
- Okapnička pod podstrešnú fóliu 2m v rozsahu 60 kusov, zloženie materiálu ako
strešná krytina
- Opravná farba 100 ml v rozsahu 3 kusy
- Vetrací profil dĺžky 0,46 m v rozsahu 212 kusov
- Vetrací profil dĺžky 3 m v rozsahu 47 kusov
- Snehová zábrana 2 - rúrková so 4 konzolami dĺžka 3 m v rozsahu 38 kusov
- Úžľabie 2 m v rozsahu 27 kusov, zloženie materiálu ako strešná krytina
- Lemovanie múra 2 m v rozsahu 57 kusov, zloženie ako strešná krytina
- Oplechovanie atiky 2 m v rozsahu 26 kusov , zloženie ako strešná krytina
- Štartovací profil 2m v rozsahu 50 kusov, zloženie ako strešná krytina
- Skrutka nerezová 4,2 x 24 mm v potrebnom množstve
- Skrutka do dreva vo farbe krytiny 4,8 x 35 mm v potrebnom množstve
- Strešný výlez 50 x 74 cm v rozsahu 1 kus
- Ochranný vetrací pás šírky 8 cm v rozsahu 113 m
- Vysokodifúzna paropriepustná kontaktná fólia minimálna hmotnosť 155 g/m2 množstvo 1 425 m2
Dodávka reziva (lát a kontralát) vrátane impregnácie v rozsahu na plochu 1 225 m2
Montáž latovania a fóliovania v rozsahu čistej plochy1 225 m2
Montáž novej strešnej krytiny a príslušenstva v rozsahu čistej plochy1 225 m2
Presné výmery a špecifikácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkanú strešnú krytinu (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky.
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 150 dní odo dňa začatia.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 20.10.2017 do 14.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (novak.lubo2470@gmail.com).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
· adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva
Strana 3 z 5
· adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
· označenie heslom:
„KRYTINA - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené
údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!
8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.
9. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie poskytnutej Úradom
vlády Slovenskej republiky a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí
predmet zákazky po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za
prevedené plnenie zmluvy v dvoch čiastkových faktúrach:
- Faktúra č. 1 po dodaní strešnej krytiny vrátane doplnkov do miesta plnenia, faktúra bude
splatná do 5 dní odo dňa jej doručenia,
- Faktúra č. 2 po montáži strešnej krytiny vrátane doplnkov a odovzdaní predmetu
plnenia, faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH.
11. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov,
kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
D.2. sadzba DPH a výška DPH,
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska
uskutočňovania stavebnej práce.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva
Strana 4 z 5
G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy
a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú
požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom
počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v
prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických
chýb.
I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy
v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu
množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto
ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
J. Návrh ceny musí byť v členení:
- Cena bez DPH
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celková cena vrátane DPH.
K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky
uchádzača.
L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
· nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany
poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na
to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou
ako napr. náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných
komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality
prác a pod..
Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač
písomnou formou .
Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
12. Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Lehota na uzavretie zmluvy: do´30.10.2017.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva
Strana 5 z 5
B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného
predmetu zákazky (ďalej len ZoD). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných
strán.
C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť
aktuálny doklad uskutočňovať stavebné práce v origináli alebo overenej kópií.
E. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky
u zodpovednej osoby na adrese:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka
Námestie Panny Márie Karmelskej 130/1, 09414 Sečovská Polianka
Mgr. Ľubomír Novák, farár
Mobil: +421 907353021
Telefón: +421 574471007
Email: novak.lubo2470@gmail.com
Sečovská Polianka, dňa 13.10.2017
.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Prílohy: č. 1 Výkaz výmer
č. 2 Návrh ZoD

 

Výkaz výmer Výmena krytiny a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke
P.č. názov položky                                                m. j.    Počet m. j.
                                                                                              Jednotková cena
                                                                                          v € bez DPH za m. j.
                                                                                                 Cena v € spolu
                                                                                                       bez DPH za
                                                                                                      požadovaný
                                                                                                         počet m. j.
1. Demontáž starej (mäkkej) strešnej krytiny       m2      1 225,00
2. Montáž oceľovej strešnej krytiny vrátane                                            doplnkov (čistá plocha strechy) vrátane                                                  spojovacieho materiálu                                       m2      1 225,00
3. Oceľová strešná krytina v rozsahu čistej
plochy (potrebné množstvo krytiny 1320 m2)      m2     1 225,00
4 Hrebenáč rovný 2m                                         kus          53,00
5 Odkvapové lemovanie 2m                               kus          62,00
6 Okapnička pod podstrešnú fóliu 2m                kus          60,00
7 Opravná farba 100 ml                                     kus            3,00
8 Vetrací profil dĺžky 0,46 m                               kus        212,00
9 Vetrací profil dĺžky 3 m                                    kus          47,00
10 Snehová zábrana 2 - rúrková so 4
     konzolami dĺžka 3 m                                      kus          38,00
11 Úžľabie 2 m                                                   kus          27,00
12 Lemovanie múra 2 m                                    kus          57,00
13. Oplechovanie atiky 2 m                               kus          26,00
14. Štartovací profil 2m                                     kus          50,00
15. Strešný výlez 50 x 74 cm                             kus            1,00
16. Ochranný vetrací pás šírky 8 cm                   m         113,00
17. Montáž strešnej fólie                                    m2      1 225,00
18. Vysokodifúzna paropriepustná kontaktná
fólia minimálna hmotnosť 155 g/m2                   m2      1 425,00
19. Montáž latovania vrátane spojovacieho
materiálu                                                           m2      1 225,00
20. Montáž kontralatovania vrátane
spojovacieho materiálu                                     m2      1 225,00
21. Dodávka reziva (lát a kontralát) s
impregnáciou                                                    m3          19,25
22. Spolu  v € bez DPH
23.  DPH v €
24. Spolu v € s DPH

 

 

 

ZMLUVA O DIELO č. .......(doplní zhotoviteľ)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Čl. 1  

Zmluvné strany

 

1.1Objednávateľ:   Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka

Sídlo: Námestie Panny Márie Karmelskej 130/1,  09414 Sečovská   Polianka

Zastúpený: Mgr. Ľubomír Novák, farár

      Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických:               doplní sa pri podpise zmluvy

IČO: 31952798

Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy

IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy

Telefón: +421 574471007

Email: novak.lubo2470@gmail.com

http://www.grkatsp.estranky.sk/

 

 

1.2  Zhotoviteľ                       

Obchodné meno:

      Sídlo:                                           

      Štatutárny zástupca:

      Osoby oprávnené rokovať

      vo veciach zmluvných:

      vo veciach technických:

      Bankové spojenie:

      Číslo účtu:

      IBAN:      

      IČO:                                

      DIČ:                                

      IČO DPH:           

Telefón:

Fax:

E – mail: 

      Zapísaný 

 

Preambula

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1       Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby Výmena krytina a oprava krovu kostola v Sečovskej Polianke“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

 

2.2         Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

 

2.3         Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

 

2.4         Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

 

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

 

3.1     Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

           a)     tejto podpísanej zmluvy o dielo,

           b)     Výzvy na predkladanie ponúk,

           c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy), 

3.2       Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané      v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3       Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1.     Dodanie    kompletných   dokladov   týkajúcich    sa    realizácie   stavby    a    jej    kvality   v     dvoch vyhotoveniach.

3.4     Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1.      Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

             Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle  a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

 

Čl. 4

Čas a miesto  plnenia

4.1   Termín realizácie diela:

Termín začatia:     do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

 Termín ukončenia:            do 150 dní odo dňa začatia. 

4.2  Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

 

4.3  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

 

4.4  Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, KN register C na liste vlastníctva č. 997, parc. č. 982, KÚ Sečovská Polianka..

 

 

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

 

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

 

5.2  Cenu je možné zmeniť v  priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH          ..............................................eur

DPH 20 %                .............................................eur

Celková cena diela  .............................................eur

 Slovom: ................................................................eur

5.3  Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových  nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4  V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5  Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

 

 

Čl. 6

Platobné podmienky

 

6.1  Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia v dvoch faktúrach:

6.1.1 Faktúra č. 1 po dodaní strešnej krytiny vrátane doplnkov do miesta plnenia,

6.1.2 Faktúra č. 2 po montáži strešnej krytiny vrátane doplnkov a odovzdaní predmetu plnenia

 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

 

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením

faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi  vystavenú faktúru :

6.4.1        Podľa bodu 6.1.1 v lehote splatnosti 5 dní od jej doručenia,

6.4.2        Podľa bodu 6.1.2 v lehote splatnosti 30 dní od jej doručenia.

6.4.3        Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

 

6.5  Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

a) označenie “faktúra” a jej číslo,

b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,

f) fakturovaná suma,

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch

    vyhotoveniach,

i)        pečiatka a podpis.

6.6  Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú fak­túru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktú­ru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

 

6.7  Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

 

6.8  Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

6.9  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4  tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

 

6.10          Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

 

 

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

 

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je .............. mesiacov (minimálne 60 mesiacov, zhotoviteľ uvedie ním navrhovanú záručnú dobu), technická záruka na oceľovú strešnú krytinu .............. rokov (minimálne 30 rokov, zhotoviteľ uvedie ním navrhovanú dobu) a požadovaná estetická záruka na oceľovú strešnú krytinu ................. (minimálne 10 rokov, zhotoviteľ uvedie ním navrhovanú dobu)  a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak  zhotoviteľ poruší  povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady.  Za vady predmetu zmluvy  sa považuje aj vyhotovenie  iného diela, než  určuje  zmluva,  a vady  v dokladoch  potrebných  na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1     zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,

2     skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1  a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný  reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

 

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstráne­nie vady neplynie záručná doba.

 

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ  môže:

 

a)                  požadovať odstránenie  vád dodaním časti diela za vadnú  časť diela,  dodanie  chýbajúcej časti diela a požadovať  odstránenie právnych vád,

b)                  požadovať   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak    vady opraviteľné,

c)                  požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo

d)                  odstúpiť od zmluvy.

 

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

 

8.1   Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

 

8.2   O  odovzdaní a  prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany  protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

 

8.3    Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí  príjazd a výjazd  na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

 

8.4   Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

 

8.5   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

 

8.6   Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

 

8.7     Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8    Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi   o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

 

8.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.           147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

 

8.10  Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom.

 

8.11  Zodpovednosť za škody na  predmete  zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza  na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma  zmluvnými stranami.

 

8.12 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy použije strešnú krytinu a doplnky .................. (obchodný názov a typ uvedie zhotoviteľ).

 

Čl. 9

Zmluvné pokuty

 

9.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1  v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

 

9.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

 

9.3  Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád  v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

 

Čl. 10

 Ostatné ustanovenia

 

10.1    Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.  zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

 

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť  zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení  zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.4.1 výpoveďou s  1-mesačnou výpovednou lehotou

      alebo

10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie  zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom  o viac ako 30 dní,

prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 7 dní,

neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4  zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

11.1          Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami.

11.2           Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť 

11.3          Akékoľvek zmeny a doplnky  zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma  zmluvnými stranami.

11.4          Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne  pomery z nej vy­plývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5          Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sú­vislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzá­jomnou dohodou.

11.6          Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7          Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží  objednávateľ   a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.8          Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.9          Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

            č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

            č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

 

 

V ..............dňa .........................                                                        V Sečovskej Polianke, dňa ...........................

 ----------------------------------                                                        ---------------------------------

         zhotoviteľ                                                                                              

 

 

 

  objednávateľ

Mgr. Ľubomír Novák, farár