Choď na obsah Choď na menu
 


Božie prisľúbenia

17. 3. 2011

Božie zasľúbenia

 

Zasľúbenia sú veci, ktoré Boh prisľúbil a ktoré aj splní. V celej Biblii vidíme množstvo zasľúbení, ktoré Boh dával a dáva. Sú rôzne preto sa ich pokúsime nejako rozdeliť. Prisľúbenia sú:

·         všeobecné (týkajú s všetkých ľudí a celých dejín)

Adamovi a Eve Boh prisľúbil Mesiáša, Boh prisľúbil novú zmluvu, Ježiš príde zas, každému národu sa bude hlásať evanjelium...

·         skupinové (sú určené pre konkrétnu skupinu ľudí)

prisľúbenia pre Izrael, prisľúbenia pre veriacich, prisľúbenia pre neveriacich, pre učeníkov, pre maličkých

·         osobné (konkrétne prisľúbenie pre konkrétneho človeka)

Boh k tebe osobne niečo hovoril, čo chce aby sa naplnilo. Napr. o tvojom povolaní, o tvojom uzdravení, o tvojej práci...

 

Môžeme ich rozdeliť aj inak - na prisľúbenia:

·         isté prisľúbenia (ktoré sa historicky naplnili alebo sa isto naplnia, pretože je to Boží záujem)

·         prisľúbenia: „Ak..., tak...“ (naplnia sa pri istej podmienke)

·         prisľúbenia na základe toho, kto som v Kristovi (ktoré vychádzajú z našej odovzdanosti Ježišovi)

 

Prisľúbenia sú nielen pozitívne, ale aj negatívne. Napr.:

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Lk 12,8-10

Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Mt 6,14-15

Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6,53-54

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Mt 16,25

( mimochodom, všetky tieto prisľúbenia boli typu : Ak..., tak...)

 

Cesta k naplneniu Božích zasľúbení

·        Už sme povedali, že niektoré zasľúbenia sa naplnia aj bez nás.

·        Niektoré zasľúbenia (žiaľ aj negatívne) sa naplnia, ak splníme „Ak...“

·        Niektoré zasľúbenia sa naplnia na základe našej zmluvy s Bohom ak sa staneme učeníkmi a dovolíme Bohu, aby bol On Pánom.

Boh v tvojom živote naplní zasľúbenia tak, ako v prípade Izáka, Abrahámovho syna. Izák bol synom zasľúbenia. Boh mu povedal, že ho rozmnoží a dá mu všetky okolité zeme, pretože „Abrahám poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie" (Gn 26,3-5). Boh Izáka uisťuje o svojom požehnaní aj napriek tomu, že momentálne je v jeho zemi veľký hlad. Robí to kvôli zmluve, ktorú uzatvoril s Abrahámom. Boh je Bohom zmluvy. Aj my sme deti Abrahámove a podľa zasľúbenia dedičmi.

 

Potrebuješ vedieť,:

1. Máš zmluvu s Bohom. Tá správa je ešte lepšia než si myslíme. Je pevná, pretože Boh ju uzatvoril so svojím Synom Ježišom. My sme v Kristovi a preto dedíme spolu s ním (Rim 8:17) .

2. Do konečného naplnenia Božích zasľúbení vedie cesta. Budeš na nej potrebovať smelosťísť proti prúdu, pocitom a okolnostiam, a budeš na nej potrebovať vytrvalosť a vernosť. Ale pamätaj, Boh bude vždy verný svojej zmluve.

 

Výzvy na ceste za Božím zasľúbením:

1. Výzva: Nenaplnené prisľúbenie. Čo urobíš, keď ti Boh dal svoje slovo a predsa sa nevidíš, že sa vôbec začalo niečo diať? Ako sa zachováš? Budeš stále poslúchať Boha, aj keď to vyzerá, že jeho zasľúbenia ešte nikdy neboli tak vzdialené od naplnenia?

2. Výzva: Úspech. Bude Boh naďalej na prvom mieste aj keď všetko funguje a prisľúbenia sa napĺňajú? Budeš ochotný vzdať sa čohokoľvek pre evanjelium tak, ako na počiatku, keď si nič nemal? Budeš stále poslúchať Pána? Alebo si postavíš oltár okolo svojho víťazstva a začneš uctievať svoje víťazstvo? Boh nechce, aby sme sa točili okolo svojho požehnania a usadili sa v pohodlnej zóne polovičného úspechu. Chce, aby sme išli ďalej.

3. Výzva: Telesnosť. Boh bude klásť neľahké a veľmi osobné otázky: „Slúžiš mne alebo svojim predstavám o budúcnosti? Raduješ sa z toho, keď sú iní požehnanejší než ty? Dokážeš ustúpiť aj keď vieš, že máš pravdu...?“ Jedným z najväčších nepriateľov Božích zasľúbení je naša neobnovená duša. Božie slovo dáva prisľúbenie:  Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. (Rim 8,13).

4. Výzva: Protivenstvo. Tesne pred naplnením prisľúbení, diabol urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ti znechutil život. Bude strieľať ohnivé šípy, aby ťa zranil alebo oslabil. Ty však vytrvaj na ceste Ducha, lebo čo Boh prisľúbil, to aj uskutoční. Neboj sa!

Základené veci, ktoré nám Boh zasľúbil:

Si milovaný! Nikdy nie si sám! Máš odpustené hriechy! Si spasený a máš večný život! Patríš do Božieho kráľovstva! Dostal si Ducha Svätého! Si Božie dieťa a teda dedič! Máš autoritu Božieho syna! Máš Božiu ochranu, nič zlé ti neublíži! Máš hojné zaopatrenie! Tvoje potomstvo bude požehnané! Smrť nad tebou nemá moc!

 

Sú to naozaj vzácne veci. Mnohé z týchto prisľúbení majú svoje „Ak...“

 

Čas naplnenia prisľúbení:

??? Potrebujeme vernosť a trpezlivosť !!!

Boha nemôžeme chcieť k niečomu donútiť.

·         Niektoré prisľúbenia platia automaticky. Napr.: „Ak odpustíte, bude vám odpustené.“ Udeje sa to hneď, neviditeľne a prijímame to vierou.

·         Keď sme sa stali Božími deťmi, vstúpili sme do prisľúbení: „Kým sme v Kristovi.“ Tieto prisľúbenia pre nás platia, ale tiež ich prijímame ba aj vstupujme do nich skrze vieru.

·         Osobné prisľúbenia sa napĺňajú v rôznom čase, závisí to i od toho, ako prechádzame cez naše „Výzvy“. Boh nám nechce dať niečo, čo by nám v momentálnej situácii uškodilo.

·         Prisľúbenia zaopatrenia a uzdravenia sa napĺňajú na základe našej viery, nie pocitov a vyžadujú naše kroky.

·         Niektoré prisľúbenia sú už naplnené, ale sa stanú reálnymi až po smrti nášho tela alebo pri druhom Kristovom príchode.

·         Prisľúbenia „historické“ sa napĺňajú na základe Božieho načasovania.

 

 

Prisľúbenia:

 

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Jn 14,21

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jn 8,31-32

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Jn 15,4

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16,16

Kto som v Kristovi (Dôležité poznať, aby nás neklamal diabol):

 

Ef 1,3: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Mk 16,17-18: A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."

Rim 8,17: Som dedičom Božím dedičom a Kristovým spoludedičom.

Rim 8,23: Mám prvotiny Ducha.

Rim 8,37: Skrze Ježiša Krista som víťaz.

Rim 12,5: Som údom Kristovho tela.

1Kor 1,30: Som spravodlivý a svätý.

1Kor 2,16: Mám Kristovo zmýšľanie.

1Kor 3,9: Som Božia roľa a Božia stavba.

1Kor 3,16: Som svätým Božím chrámom a prebýva vo mne Boží Duch.

1Kor 6,11: Som obrátený,  posvätený a ospravedlnený.

1Kor6,16 : Moje telo Kristovým údom.

1Kor 6,19: Som chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo mne a ktorého mám od Boha

 

Texty na čítanie:

Gn 12-26, Dt 27-28, Joz 1, Iz 53-56

 

Otázky na zamyslenie:

Prečo Boh dáva zasľúbenia? Prečo nedáva len prikázania?

 

Ako zistíš, že ti Boh dal nejaké špeciálne osobné prisľúbenia?

 

S ktorými Božími prisľúbeniami máš skúsenosť?

 

Nauč sa aspoň 10 prisľúbení naspamäť! (Môžeš aj všetky z tohto letákuJ)

 

Prečo ešte nezažívaš každé zmluvné prisľúbenie: Kým som v Kristovi?

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.