Choď na obsah Choď na menu
 


Kto som v Kristovi

17. 3. 2011

Kto som v Kristovi

 

 

Aby sme poznali svoju hodnotu, ktorú máme v Bohu, potrebujeme poznať, čo o tom hovorí Božie slovo. V ňom je mnoho zmienok o tom, kým sme, čo nám Boh daroval, keď nás povolal.

Mnohé z týchto vecí však máme ako krásny darček, ktorý potrebujeme rozbaliť a potrebujeme porozumieť a aj vstúpiť do toho, čo nám Boh už v Kristovi daroval.

Tieto prisľúbenia máme na základe novej zmluvy uzavretej v Božom Synovi Ježišovi z Nazareta.

 

Mt 5,13: Som soľ zeme.

Mt 5,14: Som svetlo sveta.

Mt 10,1: Mám od Ježiša moc nad nečistými duchmi,  aby som ich vyháňal/a a uzdravoval/a každý neduh a každú chorobu.

Mt 10,30: Mám spočítané vlasy na hlave.

Mt 12,49-50: Som Ježišov brat,  sestra,  matka,  ak plním vôľu Otca.

Jn 1,12: Stal/a som sa Božím dieťaťom,  ak som prijala Ježiša Krista.

Jn 3,16: Mám večný život,  ak verím v Ježiša.

Jn 8,31-36: Som Ježišom Kristom vyslobodený/a z otroctva.

Sk 2,32: Som svedkom toho,  že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

Sk 3,25: Som dcéra,  syn prorokov a zmluvy.

Rim 1,5: Skrze Ježiša som dostal/a milosť a apoštolský úrad.

Rim 1,6: Som povolaný/á Ježišom Kristom.

Rim 1,7: Som Bohom milovaný/á,  povolaný/á svätý/á.

Rim 3,23-24: Zhrešil/a som a chýba mi Božia sláva,  ale som ospravedlnený/á zadarmo jeho milosťou,  vykúpením v Kristovi Ježišovi.

Rim 5,1: Ospravedlnený/á z viery žijem v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Rim 5,2: Skrze Ježiša Krista,  mám mám prístup k tej milosti,  v ktorej zotrvávam,  aj sa chválim nádejou na Božiu slávu.

Rim 5,9: Som ospravedlnený/á Ježišovou krvou.

Rim 5,10: Som zmierený/á z Bohom skrze Jeho Syna a budem spasený/á Jeho životom.

Rim 6,2: Zomrel som v hriechu a už v ňom nemôžem žiť.

Rim 6,3: Bol/a som pokrstený/á v Kristovi Ježišovi- bol/a som pokrstený/á v Jeho smrť.

Rim 6,4: Krstom som bol/a s Ježišom pochovaný/á v smrť,  aby som tak,  aj ja žil/a novým životom.

Rim 6,6: Môj starý človek bol s Ježišom ukrižovaný,  aby bolo moje hriešne telo zničené,  aby som už neotročil/a hriechu.

Rim 6,11: Som mŕtvy/á hriechu a žijem Bohu v Kristovi Ježišovi.

Rim 6,17: Hoci som bol/a otrokom hriechu,  zo srdca som sa podriadila/a tomu učeniu,  do ktorého som bol/a uvedený/á.

Rim 6,18: Oslobodený/á od hriechu som sa stal/a služobníkom(lcou)spravodlivosti.

Rim 8,1: Viac pre mňa niet odsúdenia,  ak som v Kristovi Ježišovi.

Rim 8,2: Zákonom Ducha som oslobodený/á od zákona hriechu a smrti.

Rim 8,5-6 : Mám myseľ upriamenú na veci Ducha.

Rim 8,14: Nedostal/a som ducha otroctva,  aby som sa musel/a zasa báť,  ale dostal/a som ducha adaptívneho synovstva,  dcérstva,   v ktorom volám: „Abba,  Otče“

Rim 8,16: Mám svedectvo Ducha vo svojom srdci.

Rim 8,17: Som dedičom/kou: Božím/ou dedičom/kou a Kristovým/ou spoludedičom/kou.

Rim 8,23: Mám prvotiny Ducha.

Rim 8,37: Skrze Ježiša Krista som víťaz/ka.

Rim 12,5: Som údom Kristovho tela.

1Kor 1,30: Som spravodlivý/á a svätý/á.

1Kor 2,16: Mám Kristovo zmýšľanie.

1Kor 3,9: Som Božia roľa a Božia stavba.

1Kor 3,16: Som svätým Božím chrámom a prebýva vo mne Boží Duch.

1Kor 6,11: Som obrátený/á,  posvätený/á a ospravedlnený/á.

1Ko r6,16 : Moje telo Kristovým údom.

1Kor 6,19: Som chrámom Ducha Svätého,  ktorý je vo mne a ktorého mám od Boha

1Kor 12,4-11: Skrze Ježiša Krista mám prístup k darom Ducha Svätého.

1Kor 12,13: Spolu s ostatnými kresťanmi  som pokrstená v Duchu v jedno telo. Bola som napojená jedným Duchom.

1Kor 12,27: Som časťou tela Ježiša Krista.

1Kor 15,57: Mám víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

2Kor 1,10: Boh ma vyslobodil a vyslobodzuje zo smrti.

2Kor 1,22: Mám Ducha Svätého,  ktorý je pečaťou a označením na znak,  že som Božie vlastníctvo.

2Kor 2,16: Som Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých,  čo sú na ceste spásy,  i tých čo idú záhuby.

2Kor 2,17 :Nie som ako mnohí,  čo falšujú Božie slovo,  ale hovorím úprimne ako s Boha a pred Bohom v Kristovi.

2Kor 3,2: Som napísaný list,  ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

2Kor 3,3: Som Kristov list napísaný  nie atramentom,  ale duchom živého Boha,  nie kamenných tabuliach,  ale na tabuliach srdca.

2Kor 3,6: Som súci/a za služobníka/čku Novej zmluvy,  a nie litery,  ale Ducha.

2Kor3,12:Mám nádej.

2Kor 3,18: Som premieňaný/á  Pánovým Duchom na Jeho čoraz slávnejší obraz.

2Kor 3,18: Som Duchom Svätým pretváraný/á na Pánovu podobu.

2Kor 4,6: Som služobník/ica blížnych pre Ježiša.

2Kor 47,7: Poklad,  ktorým je Ježiš Kristus a jeho evanjelium,  mám v hlinenej nádobe,  aby mal Boh zvrchovanú moc a nie Ja.

2Kor 4,8: Zo všetkých strán som sužovaný/á,  a nie som stiesnený/á,  som bezradný/á,  ale nepoddávam sa.

2Kor 4,9: Som prenasledovaný/á,  ale nie som opustený/á,  zrážajú ma,  ale nehyniem.

2kor 4,10: Stále nosím na tele Ježišovo umieranie,  aby sa na mojom tele zjavil aj Ježišov život.

2Kor 4,11: Ustavične sa vydávam na smrť pre Ježiša,  aby sa aj Ježišov život zjavil na mojom smrteľnom tele.

2Kor 4,13: Mám ducha viery.

2Kor 5,1: Mám od Boha zhotovený príbytok,  nie rukou,  ale večný dom v nebi.

2Kor 5,5: Boh mi dal závdavok Ducha.

2Kor 5,6: Som stále plný/á dôvery a viem,  že kým som doma v tele,  som vzdialený od Pána.

2Kor 5,17: V Kristovi som novým stvorením. staré sa pominulo a nastalo nové.

2Kor 5,20: Som Kristovým/ou vyslancom/kyňou a ako by Boh napomínal skrze mňa.

2Kor 5,21: V Ježišovi Kristovi som povolaný/á stať sa Božou spravodlivosťou.

2Kor 6,4: Vo všetkom sa odporúčam ako Boží/ia služobník/ica.

2Kor 6,16: Som chrám živého Boha.

2Kor 7,1: Mám prisľúbenia.

2Kor 8,9: Poznám milosť nášho Pána Ježiša Krista,  že hoci bol bohatý,  stal sa pre mňa chudobným,  aby som sa ja jeho chudobou obohatil/a.

2Kor 11,2: Som zasnúbený/á jednému mužovi,  aby som bol/a odovzdaný/á Ježišovi Kristovi.

Gal 2,14: Nie som ospravedlnený/á zo skutkov podľa zákona,  ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Uveril/á som v Ježiša,  aby som bol/a ospravedlnený/a z viery v Krista,  a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.

Gal 2,19: Skze zákon som zomrel/a zákonu,  aby som žil/a Bohu. S Kristom som pribitý/á na kríž.

Gal 2,20: Žijem vo viere v Božieho Syna,  ktorý ma miluje a vydal za mňa svoj život.

Gal 36,7: Som Abrahámov syn/dcéra.

Gal 3,9: Som žehnaný/á s veriacim Abrahámom.

Gal 3,13: Som vykúpený/á spod kliatby zákona tým,  že sa Ježiš Kristus stal za mňa kliatbou,  lebo je napísané: “Preklatý je každý,  kto visí na dreve“.

 Gal 3,25: Z Ježišom Kristom a Duchu Svätom už nepodlieham zákonu.

Gal 3,26: Skze vieru v Kristovi Ježišovi som Božím synom/dcérou.

Gal 3,27: Obliekol/la som si Krista.

Gal 3,29: Keď som Kristov/a som Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičom/kou.

Gal 4,6: Pretože som syn/dcéra,  poslal Boh do môjho srdca Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče“.

Gal 4,9: Už poznám Boha a On pozná mňa.

Gal 4,7: Už nie som otrokyňa,  otrok,  ale dcéra,  syn.

Gal 4,31: Nie som dieťaťom „otrokyne“,  ale „slobodnej“.

Gal 5,13: Som povolaný/á pre slobodu.

Gal 5,24: Patrím Kristovi a preto som ukrižoval/a svoje telo s vášňami a žiadosťami.

Gal 6,10: Ešte mám čas.

Gal 6,14: Som ukrižovaný/á svetu.

Ef 1,3: V Kristovi som požehnaný/á všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Ef 1,4: V Kristovi si ma Boh ešte pred stvorením sveta vyvolil,  aby som bol/a pred jeho tvárou svätý/á a nepoškvrnený/á v láske.

Ef 1,5: Podľa dobrotivého rozhodnutia Božej vôle som predurčený/á,  aby som sa skreze Ježiša Krista stal/a jeho adoptívnym synom,  dcérou .

Ef 1,6: Som prijatý/á ako milovaný/á.

Ef 1,7: Som vykúpený/á.

Ef 1,8: Som štedro zahrnutý/á milosťou všetkej Božej múdrosti a rozumnosti.

Ef 1,12: Som povolaný/á byť na chválu Božej slávy.

Ef 1,13-14: Som zapečatený/á  Duchom a On je závdavkom môjho dedičstva.

Ef 2,3: Viac nežijem v zlých žiadostiach mojej hriešnej prirodzenosti a viac nie som dieťaťom hnevu.

Ef 2,5: Som ukrižovaný/á a živý/á s Kristom.

Ef 2,6: Som vzkriesený/á a mám miesto v nebi.

Ef 2,8: Som spasený/á milosťou skrze vieru.

Ef 2,10: Som jeho dielo,  stvorený/á v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky.

Ef 2,13: V Kristovi Ježišovi som sa ja,  čo som bol/a kedysi ďaleko,  stál/a skrze Kristovu krv blízkym/ou.

Ef 2,18: Skrze Krista mám v Duchu prístup k Otcovi.

Ef 2,19: Už nie som cudzinec/ka ani prišelec/kyňa,  ale som spoluobčan/ianka svätých a patrím do Božej rodiny.

Ef 2,20: Som postavený/á na základe apoštolov a prorokov.

Ef 2,22: V Kristovi som vbudovaný/á do Božieho príbytku v Duchu.

Ef 3,6: Som spoludedičom,  spoluúdom a spoluúčastníkom prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.

Ef 3,12: Skrze vieru v Krista mám odvahu a prístup k Bohu v slobode a dôvere.

Ef 4,1: Dostalo sa mi povolania od Pána.

Ef 4,4: Som povolaný/á v jednej nádeji svojho povolania.

Ef 4,7: Dostal/a som milosť podľa miery,  akou ma obdaroval Kristus.

Ef 4,21: Som vyučovaný/á v Kristovi.

Ef 4,30: Som označený/á pečaťou Ducha Svätého na deň vykúpenia.

Ef 5,8: Kedysi som bol/a tmou  ale teraz som svetlom v Pánovi.

Ef 5,30: Som údom jeho tela.

Ef 6,10: Som Božím bojovníkom,  Božou bojovníčkou.

Ef 1,6: Mám presvedčenie,  že Ten,  ktorý vo mne začal dobré dielo,  ho aj dokončí.

Flp 1,29: Dostal/a som milosť nielen Krista veriť,  ale aj trpieť pre neho.

Flp 4,13: V Kristovi všetko môžem,  vládzem.

Kol 1,4: Mám lásku k všetkým svätým.

Kol 1,5: Mám nádej uloženú v nebi.

Kol 1,12:Som schopný/á mať podiel na Jeho vlastníctve.

Kol 1,13: Som vytrhnutý/á z moci tmy a prenesený/á do Božieho kráľovstva.

Kol 1,14: V Ježišovi Kristovi mám vykúpenie a odpustenie hriechov.

Kol 1,22: Skrze Krista som zmierený/á s Bohom,  aby si ma postavil pred svoju tvár svätého/ú,  nepoškvrneného/ú a bez úhony.

Kol 2,10: V Kristovi som naplnený/á.

Kol 2,11: V Kristovi som bol/a obrezaný/á obriezkou urobenou nie krvou,  ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela.

Kol 2,12: S Ježišom som bol/a pochovaný/á v krste a v ňom som bol/a s ním aj vzkriesený vierou v moc Boha,  ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Kol 2,13: Aj mňa,  čo som bol/a mŕtvy/a v hriechoch neobriezke svojho tela,  oživil s Kristom a odpustil mi všetky hriechy.

Kol 2,14: Kristus odstránil môj dlžobný úpis,  ktorý bol svojimi nariadeniami proti mne a prekážal mi tým,  že ho pribil na kríž.

Kol 3,3: Zomrel/a som s Kristom a môj život je s ním ukrytý v Bohu.

Kol 3,9-10: Moja prirodzenosť je zmierená.

Kol 3,12: Som Boží/á vyvolený/á,  svätý/á a milovaný /á.

Kol 3,15: Som povolaný/á pre Kristov pokoj.

Sol 1,9: Od modiel som sa odvrátil/a k živému a pravému Bohu,  aby som mu slúžil/a.

Sol 1,10: Ježiš ma zachraňuje od budúceho hnevu.

Sol 4,7: Boh ma nepovolal pre nečistotu,  ale pre posvätenie.

Sol 5,4: Nie som vo tme,  aby ma deň Pánovho príchodu prekvapil ako zlodej.

Sol 5,5: Som dcérou,  synom  svetla a dcérou,  synom dňa. Nepatrím noci ani tme.

Sol 5,8: Patrím dňu.

Sol 5,9: Boh ma neurčil pre hnev,  ale aby som získal/a spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Sol 1,5: Budem uznaný/á za hodného/u Božieho kráľovstva.

1Tim 6,12: Som povolaný/á do večného života.

2Tim 1,9: Som spasený/á a povolaný/á svätým povolaním,  nie pre moje skutky,  ale z Božieho rozhodnutia a milosti,  ktorú som dostal/a v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.

2Tim 2,11:  Ak som s Kristom zomrel budem sním aj žiť.

Tit 3,5-7: Som spasený/á,  znovu zrodený/á,  obnovený/á a ospravedlnený/á Božou milosťou.

Hebr 2,14: Pretože som Božie dieťa,  mám účasť na krvi a tele.

Hebr 3,1: Som účastníkom/čkou nebeského povolania.

Hebr 3,6: Som Otcovým domom.

Hebr 3,14: Stal som sa účastníkom/čkou Krista.

Hebr 4,14: Mám vznešeného veľkňaza,  ktorý prenikol nebesia,  Ježiša,  Božieho Syna,  ktorý cíti s mojimi slabosťami,  a bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

Hebr 4,16: Mám prístup k trónu milosti.

Hebr 7,26: Mám svätého nevinného,  nepoškvrneného veľkňaza,  oddeleného od hriešnikov,  povýšeného nad nebesia.

Hebr 8,1: Mám takého veľkňaza,  ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti.

Hebr 10,19: Mám smelú dôveru,  vojdem do Svätyne skrze Ježišovu krv.

Hebr 10,21: Mám veľkňaza nad Božím domom,  ktorým som.

Hebr 10,22: Mám svedomie očistené od viny.

Hebr 10,34: Mám lepší a trvalejší majetok,  než je ten pozemský.

Hebr 12,1: Som obklopená/á oblakom svedkov.

Hebr 12,22-24: Priblížil/a som sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha,  k nebeskému Jeruzalemu,  k myriadám anjelov,  k slávnostnému zhromaždeniu,  a k spoločenstvu prvorodených,  ktorý sú zapísaný v nebi,  k Bohu,  sudcovi k duchom spravodlivých,  ktorí už dostali dokonalosť,  k Ježišovi,  prostredníkovi novej zmluvy,  a k pokropeniu krvou,  ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Jak 1,18: Som z Božej vôle zrodený/á slovom pravdy,  aby som bol/a ako prvotina jeho stvorenia.

1Pt 1,3-4: Otec ma znovuzrodil pre živú nádej,  pre neporušiteľné,  nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo.

1Pt 1,15: Som povolaný/á k svätosti.

1Pt 1,18-19: Bol/a som vykúpený/á drahou krvou  Krista.

1Pt 1,23: Som znovuzrodený/á nie z porušiteľného semena,  ale z neporušiteľného: Božím slovom,  živým a večným.

1Pt 1,23: Už som okúsil/a aký je dobrý pán.

1Pt 2,9: Som príslušník/čka,  vyvoleného rodu,  z kráľovského kňazstva,  svätého národa,  ľudu určeného na vlastníctvo.

1Pt 2,10: Teraz som Božím ľudom. Ja čo som predtým milosrdenstvo nedosiahol/a,  som teraz skrze Ježiša milosrdenstvo dosiahol/la.

1Pt 2,11: Som milovaný/á. Na tomto svete som cudzinec/ka a pútnik/čka.

1Pt 2,24: Som uzdravený/á,  zomrel som hriechu a žijem spravodlivosti.

1Pt 2,25: Bol som ako blúdiaca ovca,  ale teraz som sa vrátil/a k pastierovi a biskupovi svojej duše.

1Pt 3,9: Som povolaný/á,  aby som dostal/a dedičstvo požehnania.

1Pt 5,10: Som povolaný/á Otcom v Kristovi Ježišovi do jeho večnej slávy.

2Pt 1,1: Mám dar vzácnej viery v Ježiša Krista.

2Pt 1,3: Kristova božská moc mi darovala všetko,  čo treba pre život,  a nábožnosť poznaním toho,  ktorý nás povolal vlastnou slávnou mocou.

2Pt 1,4: Mám vzácne a veľmi veľké prisľúbenia,  aby som skrze ne mal/a účasť na Božej prirodzenosti.

2Pt 1,9: Som očistený/á od minulého hriechu.

2Pt 1,12: Som utvrdený/á v pravde.

1Jn 1,7: Mám odpustené hriechy a som očistený/á Ježišovou krvou.

1Jn 1,12: Pre jeho meno mám odpustené hriechy.

1Jn 1,14: Som silný a/á a Božie slovo ostáva vo mne a premohol/a som zlého.

1Jn 1,20: Mám pomazanie od Svätého a viem to.

1Jn 2,1: Mám u Otca zástancu: Ježiša Krista,  spravodlivého.

1Jn 2,25: Mám prisľúbenie večného života.

1Jn 2,27: Mám od Boha pomazanie,  ktoré ma o všetkom poúča,  je pravdivé- nie je lžou a ostáva vo mne.

1Jn 3,1: Volám sa Božím dieťaťom a ním aj som.

1Jn 3,3: Teraz som Božím dieťaťom a ešte sa neukázalo,  čím budem.

1Jn 4,4: Som z Boha a mám víťazovo,  lebo ten,  ktorý je vo mne je väčší ako ten,  ktorý je vo svete.

1Jn 5,5: Premohol/la som svet.

1Jn 5,13: Mám k Bohu dôveru,  že ma počuje,  keď o niečo prosím v jeho mene a viem aj to,  že dostanem,  o čo prosím v jeho mene a viem,  aj to,  že dostanem,  o čo som ho žiadal/a.

1Jn 5,20: Mám schopnosť poznať toho Pravého,  lebo prišiel Boží Syn. A ja som v tom pravom,  v jeho synovi Ježišovi Kristovi.

 

 

Nech Boh dá milosť a ty spolu s ostatnými kresťanmi vstúpiš do týchto nádherných zmluvných prisľúbení.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.