Choď na obsah Choď na menu
 


Poslušnosť

17. 3. 2011

                             POSLUŠNOSŤ

 

 

Citáty na rozmýšľanie a vstup do témy

Poslušnosť pomáha nadobudnúť i zachovať si všetky ostatné čnosti. (don Bosco)
Keď sa pokorne poddáme vôli druhého, v srdci prekonávame seba samého. (sv.Gregor Veľký)
Otrok hovorí: ja by som aj niečo dokázal, len keby mi to niekto prikázal. (Čapek)
Kto sa chce vymknúť z poslušnosti, sám sa vymyká aj z milosti. A kto hľadá len svoje vlastné, stráca, čo je spoločné. (Kempenský)

xxxxxxx

Len ten dobre rozkazuje, kto sa naučil dobre poslúchať. (Kempenský)
Autoritu má ten, kto nemusí vyžadovať poslušnosť. teda kríza poslušnosti je najskôr kríza autority. (sv.Augustín)
Keď predstavený nariaďuje niečo nemožné, treba sa o to pokúsiť. (sv.Benedikt)
Nemožno milovať rozkaz, ak nie je milovaný ten, kto ho vydal. (sv.Fr.Saleský)

xxxxxxx

Svätý Pavol píše: “Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku.” (Rim 13, 1)

 

Svätý Bazil hovorí o trojakej poslušnosti:

1.) zo strachu z trestu – poslušnosť otrokov;

2.) z túžby po odmene – obchodnícky postoj;

3.) z lásky – synovský postoj, postoj dieťaťa.

 

Pre porovnanie svätý Pavol vo svojich listoch uvádza tiež rôzne poslušnosti: poslušnosť viere (Rim 1; 5; 16; 26), učeniu (Rim 6, 17), evanjeliu (Rim 10, 16; Sol 1, 8), pravde (Gal 5, 7), Kristovi (2 Kor 10, 5).

 

POSLUŠNOSŤ ČLOVEKU

 

Od detstva sme rodičmi vedení k tomu, aby sme boli poslušní. Kto sa nenaučil tejto základnej poslušnosti má v živote vážne problémy. Je mu ťažko poslúchať kohokoľvek, dokonca i Boha. Väčšinou ten, kto prežil detstvo vo vzbure, je vo vzbure i voči Bohu.

Poslúchať učiteľa prináša schopnosť učiť sa. Neposlúchať učiteľa znamená ostať hlúpym a nepoužiteľným. Mnohým sa to v živote pritrafilo.

Poslúchať svojho vedúceho v spoločenstve prináša pokoj a rast.

Poslúchať dobré rady múdrejších uchráni od mnohých ťažkostí.

Poslúchať príkazy nadriadeného, aj keď nie sú príjemné, prináša ocenenie a postup.

Ak manželka poslúcha manžela a podriaďuje sa mu v láske, je uchránená od zbytočného psychického tlaku.

Poslúchať Boha prináša milosť a moc do života veriaceho.

Poslúchať Boha je cestou do Božieho kráľovstva.

ale

Ťažko budeme poslúchať Boha, ak nie sme vytrénovaní v poslušnosti ľuďom.

 

Ako sa Ježiš podriadil Otcovej vôli

 

Veď som nezostúpil z neba preto, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal! (Jn 6,38)

Ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. (Jn 14,31)

Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. (Jn 4,34)

Otče, ak chceš, vezmi tento kalich odo mňa! Avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! (Lk 22,42)

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. (Flp 2,8-9)

 

Ako rozoznať a plniť Božiu vôľu pre môj život?
 

1. Ochota konať podľa Božej vôle

Náš život by nemali ovládať naše pocity, dojmy, vnuknutia, ale používanie našej vôle. Nemôžeme správne žiť, pokiaľ to nechceme. Ježiš nám predkladá výzvu: chci konať podľa Božej vôle! Musíme sa rozhodnúť: Budem konať podľa Božej vôle!

Je dôležité pochopiť: Najprv  musíme chcieť a potom nasleduje to, že pochopíme čo máme robiť!
Ježišovou hlavnou motiváciou, ktorá mu pomohla na kríži všetko pretrpieť, bol postoj: "Tu som, aby som konal tvoju vôľu." Tento postoj by sa mal stať aj naším životným postojom. Kým sme zamestnaní svojimi vlastnými plánmi a cieľmi, nemôžeme sa stať Božími nástrojmi.

 Kto si chce zachrániť život, stratí ho. (Lk 9,24)

 Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12,24)(= právomoc rozhodovať o všetkých svojich záležitostiach odovzdám Bohu)
 

 

2. Odovzdanie svojho tela Bohu

Vyvrcholením Ježišovej poslušnosti Božej vôli je smrť jeho tela na kríži. Od nás Boh žiada pre naše dobro, aby sme naše telo obetovali živé: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ (Rim 12,1)(= na svoje telo si prestaneš robiť nároky. Už nerozhoduješ sám a netrváš na tom, kam pôjdeš, čo budeš robiť... Právo na všetky tieto rozhodnutia dávaš Bohu).

3. Obnova mysle

         A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12,2) S obnovenou mysľou nájdeš cestu, ktorú má Boh pre tvoj život.

         Obnovená myseľ sa sústreďuje na Boha. Napr.: Oslávi to, čo robím Boha? Je toto Boží zámer pre môj život?

 

Toto je určite Božia vôľa pre tebA

 

Sväté písmo zjavuje Božiu vôľu pre každého. Napr.:
To je Božia vôľa – vaše posvätenie. (1Sol 4,3)

Môj Otec je tým oslávený, keď prinášate bohaté ovocie... (Jn 15,8) Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, a vaše ovocie aby bolo trvalé. (Jn 15,16)

Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Jn 17,23)

Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. (1Pt 5,5)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každodenne svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9,23)

a mnohé iné, (pozorne čítaj Písmo!)

 

POSLUŠNOSŤ A MILOSŤ

Boh ťa úžasne miluje a dáva ti svoju milosť.  Milosť to je prejav milovania, milosť je prejav lásky. Boh ti ju dáva. Prichádza k tebe, hovorí ti: “Milujem ťa, chcem ti dať iba dobré veci. Chcem u teba bývať”.

Na milosti je zvláštne to, že potrebuje spoluprácu. Milosť potrebuje reakciu. Keď nedáš odpoveď, keď nespolupracuješ, tak milosť nemôže byť účinná. Pretože láska sa nedá nanútiť. V 1Pt 1,2  je napísané, že „Duch Svätý nás posväcuje, aby sme boli poslušní“.  To je práca Ducha, práca milosti. Keď spolupracuješ s Božou milosťou, stávaš sa poslušným. Keď nie si poslušný, Božia milosť v tebe nezostáva.

Aká je odpoveď na milosť? Poslušnosť. Modlíš sa: Bože, vidíš, že vo svojom živote mám toto a toto a chápem, že to nie je dobré, ale nemám silu na to, aby som s tým prestal. A tak ťa prosím, pomôž.“ 

Jeho milosť spôsobí, že sa tie veci môžu zmeniť. Zmena nastane skrze poslušnosť.

A až keď do tvojho života vstupuje poslušnosť, začína do tvojho života vstupovať aj moc Božia.

Ak ti Boh povie: “Chcem, aby z tvojho života zmizlo toto.” A ty povieš: “Vieš, ale ja nechcem, aby to z môjho života zmizlo”. Potom nedostaneš milosť na to, aby to mohlo zmiznúť. Iba cez poslušnosť k Bohu prichádza moc ku zmene do tvojho života.

 Poslušnosť je pre Boha oveľa vzácnejšia ako obeta (v 1Sam 15).

Moc Božia totiž kráča iba ruka v ruke s poslušnosťou. Poslúchaš Boha, a On ti dáva moc. Čím viac ho poslúchaš, tým viac ťa používa a viac moci ti dáva. Keď poslúchaš Boha, do tvojho života prichádza zvláštna moc. Moc urobiť to, čo ti Boh povie.

 

PRISĽÚBENIA PRE POSLUŠNÝCH

A vieme, že Boh hriešnikov nevyslyší, ale vyslyší toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. (Jn 9,31) 

         Máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. (1Jn 3,21-22)

         Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. (Ž 37,4)